Košík

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky internetového obchodu
e-Baseus.cz

PROVOZOVATEL OBCHODU JE:

Magnum RF Sp. z o.o.

Ulice Marii Konopnickiej 11B

18-300 Zambrów, Polsko

NIP: 7231638410

REGON: 386610073

KRS: 0000894731

  1. Definice

   V jednacím řádu se používají následující pojmy:

   1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, ale které zvláštní předpisy přiznávají právní subjektivitu, která si v Obchodě objedná zboží;
   2. Spotřebitel - zákazník, který je fyzickou osobou a splňuje kritéria uvedená v definici v článku 22[1] občanského zákoníku. Podle této definice je spotřebitel definován jako fyzická osoba, která činí právní úkon s podnikatelem, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností;
   3. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů);
   4. Pravidla a předpisy - tato pravidla a předpisy pro poskytování elektronických služeb v rámci internetového obchodu e-Baseus;
   5. Internetový obchod (Obchod) - internetová služba dostupná na adrese www.e-baseus.cz, prostřednictvím které může Zákazník zejména zadávat Objednávky;
   6. Zboží - produkty prezentované v internetovém obchodě;
   7. Kupní smlouva - smlouva o prodeji Zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Magnum RF Sp. z o.o. a Zákazníkem, uzavřená prostřednictvím webových stránek Obchodu;
   8. Zákon o právech spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, položka 827);
   9. Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů);
   10. Objednávka - projev vůle Zákazníka směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, ve kterém je uveden zejména druh a počet Zboží.

  2. Obecná ustanovení
   1. Tyto obchodní podmínky stanoví pravidla pro používání internetového obchodu dostupného na adrese: www.e-baseus.com; www.e-baseus.pl a jsou pravidly uvedenými v článku 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
   2. Internetový obchod, který funguje na adrese: www.e-baseus.cz, provozuje společnost Magnum RF Sp. z o.o. se skladem na adrese Marii Konopnickiej 11B, 18-300 Zambrów.
   3. Tato pravidla stanoví zejména:
    1. podmínky registrace a používání účtu v internetovém obchodě;
    2. podmínky pro elektronickou rezervaci produktů dostupných v internetovém obchodě;
    3. podmínky pro zadávání elektronických objednávek v internetovém obchodě;
    4. podmínky uzavírání kupních smluv s využitím služeb poskytovaných internetovým obchodem.
   4. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že systém ICT používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
    1. webový prohlížeč;
    2. minimální rozlišení obrazovky 640 x 480 pixelů.
   5. V souladu s platnými právními předpisy si společnost Magnum RF Sp. z o.o. vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu na osoby starší 18 let. V takovém případě budou potenciální zákazníci na výše uvedené upozorněni.
   6. Zákazníci mají kdykoli přístup k těmto obchodním podmínkám prostřednictvím odkazu na domovské stránce www.e-baseus.com; www.e-baseus.pl a uložit si jejich obsah a vytisknout si je.
  3. Pravidla používání internetového obchodu
   1. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti se službami poskytovanými na webových stránkách přijme internetový obchod technická a organizační opatření odpovídající stupni bezpečnostního rizika poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění získání a úpravě osobních údajů přenášených prostřednictvím internetu neoprávněnými osobami.
   2. Zákazník je povinen:
    1. neposkytovat ani nepřenášet obsah, který je zakázán zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je hanlivý nebo porušuje osobnostní práva a jiná práva třetích stran,
    2. používat internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména pomocí určitého softwaru nebo zařízení,
    3. používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů Polské republiky, s ustanoveními Podmínek používání a s obecnými zásadami používání internetu.
  4. Postup při uzavírání kupní smlouvy
   1. Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a užitné parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu § 71 občanského zákoníku.
   2. Za účelem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu by měl zákazník navštívit webové stránky www.e-baseus.com; www.e-baseus.pl, provést výběr a následné technické úkony na základě zpráv zobrazených zákazníkovi a informací dostupných na webových stránkách.
   3. Výběr Zboží objednaného Zákazníkem se provádí přidáním do košíku.
   4. Během procesu zadávání Objednávky - až do okamžiku kliknutí na tlačítko "Objednat s povinností platby" - má Zákazník možnost upravovat zadané údaje a vybrané Zboží. Za tímto účelem je nutné sledovat zprávy zobrazené zákazníkovi a informace dostupné na stránkách.
   5. Jakmile zákazník používající internetový obchod zadá všechny potřebné údaje, zobrazí se souhrn podané objednávky. Souhrn objednávky bude obsahovat informace týkající se:
    1. předmět smlouvy,
    2. jednotkovou cenu a celkovou cenu objednaných výrobků nebo služeb, včetně nákladů na dodání a případných dalších nákladů,
    3. vybraný způsob platby,
    4. zvolený způsob doručení,
    5. doba dodání,
    6. další informace týkající se zakázky
   6. Pro odeslání objednávky je nutné poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko "Objednat s povinností platby"
   7. Odeslání Objednávky Zákazníkem představuje projev vůle uzavřít s Magnum RF Sp. z o.o. Kupní smlouva v souladu s obsahem Pravidel.
   8. Po odeslání objednávky obdrží zákazník e-mail s názvem "(přihlášení) - zadali jste objednávku č. (číslo objednávky)", který obsahuje konečné potvrzení všech důležitých prvků objednávky.
   9. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy zákazník obdrží výše uvedený e-mail.
   10. Smlouva se uzavírá v polském jazyce. Evidence, zajištění a zpřístupnění údajů o objednávce a všeobecných obchodních podmínek (obchodní podmínky internetového obchodu) probíhá prostřednictvím e-mailu.
   11. Všechny prodejní doklady jsou vystavovány v elektronické podobě. Zadáním objednávky zákazník souhlasí s tím, že obdrží potvrzení o prodeji nebo fakturu s DPH v elektronické podobě. Pro každou objednávku se vystavuje jeden nákupní doklad.
  5. Doručení
   1. Dodání Zboží je možné na jakoukoli adresu na světě a uskuteční se na adresu uvedenou Zákazníkem při podání Objednávky.
   2. Dodání objednaného Zboží probíhá prostřednictvím kurýrních služeb Packeta. Náklady na doručení si můžete ověřit na jedné z našich podstránek https://e-baseus.cz/cze-delivery.html. Náklady na doručení budou rovněž uvedeny v okamžiku zadání objednávky.
   3. Dodací lhůta se pohybuje mezi 2 a 7 pracovními dny ode dne odeslání objednávky zákazníkem s ohledem na možnosti doručení.
  6. Ceny a způsoby platby
   1. Ceny Zboží jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují všechny složky včetně DPH.
   2. Zákazník má možnost zaplatit cenu:
    1. platba přes PayU,
    2. dobírka
   3. Všechny prodejní doklady jsou vystavovány elektronicky. Zadáním objednávky zákazník souhlasí s tím, že obdrží potvrzení o prodeji nebo fakturu s DPH v elektronické podobě.
   4. DPH lze odečíst, pokud jste si předtím vytvořili účet na našich webových stránkách a informovali nás o tom před odesláním objednávky. Minimální hodnota objednávky, ze které lze odečíst DPH, musí být vyšší než 3 000 KC.
  7. Právo na odstoupení od smlouvy
   1. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 100 dnů. Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 100 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 100 dnech ode dne, kdy jste převzali zboží nebo kdy zboží převzala vámi určená třetí strana, která není dopravcem.
   2. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat osobně nebo poštou na adrese "Official Baseus Shop, Ulice Marii Konopnickiej 11B, 18-300 Zambrów, Polsko" nebo e-mailem na adrese obchod@e-baseus.cz, a to jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
   3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení na následujícím odkazu: https://e-baseus.cz/data/include/cms/pdf/return-formular.pdf, ale není to povinné. 
   4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musí nám být vrácené zboží doručeno nejpozději do 100 dnů od data uvedeného na nákupním dokladu.
   5. V souladu se zákonem o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů, položka 827), čl. 38. obchod z hygienických důvodů nepřijímá zpět sluchátka do uší a sluchátka přes uši, jejichž zapečetěný obal byl otevřen, a dávkovače mýdla, jejichž zapečetěný obal byl otevřen a zařízení nese stopy používání v podobě zbytků tekutiny nebo zanechaného zápachu.
  8. Účinky stažení
    1. Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný způsob doručení než nejlevnější námi nabízený běžný způsob doručení), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jsme zboží obdrželi zpět. Pokud jste se výslovně nedohodli jinak, vrátíme vám platbu stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci; v každém případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky.
    2. Náhradu můžeme zadržet, dokud předmět neobdržíte nebo dokud nám nepředložíte doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
    3. Zboží nám prosím zašlete zpět nebo nám ho předejte, a to neprodleně, nejpozději do 100 dnů ode dne, kdy jste zboží obdrželi. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 100 denní lhůty (platí datum odeslání).
    4. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.
    5. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití jiným než zákonem stanoveným způsobem.
  9. Stížnosti na zboží
   1. Magnum RF Sp. z o.o. jako prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu § 22[1] občanského zákoníku, z titulu záruky za vady v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem, zejména § 556 a § 556[1] - 556[3] a násl. občanského zákoníku.
   2. Stížnosti vyplývající z porušení práv zaručených zákonem nebo na základě těchto Pravidel je třeba adresovat Official Baseus Shop, Ulice Marii Konopnickiej 11B, 18-300 Zambrów, Polsko po předchozím oznámení na e-mailovou adresu obchod@e-baseus.cz. Prodávající se zavazuje prověřit každou reklamaci do 14 dnů.
   3. Na všechny výrobky prodávané v obchodě se vztahuje záruka 24 měsíců. Na baterie ve výrobcích se vztahuje záruka 6 měsíců.
   4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním, tj. mechanickým poškozením, tepelným poškozením, vniknutím kapalin.
  10. Stížnosti na poskytování elektronických služeb
   1. Internetový obchod se zavazuje zajistit plně korektní fungování webových stránek a stránek obchodu v rozsahu vyplývajícím z aktuálních technických znalostí a zavazuje se odstranit všechny technické závady nahlášené Zákazníky v přiměřené lhůtě.
   2. Nesrovnalosti týkající se fungování služby a webových stránek obchodu může zákazník nahlásit písemně na adresu: Official Baseus Shop, Ulice Marii Konopnickiej 11B, Polsko, e-mailem na obchod@e-baseus.cz.
   3. Zákazník by měl v reklamaci popsat druh a datum nesrovnalosti související s fungováním obchodu.
  11. Řešení sporů a závěrečná ustanovení
   1. Zákazník, který je spotřebitelem, může v případě zájmu využít mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací. Spory týkající se online nakupování lze řešit prostřednictvím mediačního řízení před zemskými inspektoráty obchodní inspekce nebo prostřednictvím soudního řízení před rozhodčím soudem při zemském inspektorátu obchodní inspekce. Spotřebitelé mohou využít i jiné metody mimosoudního řešení sporů a například podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ustanoveními zákona o poskytování elektronických služeb a dalšími příslušnými ustanoveními polského práva.
pixel